27.11.2022

Ավագ դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1 min read

նախագիծ

 

 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
 2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` կրթահամալիր) Ավագ դպրոցը (այսուհետ՝ դպրոց) կրթահամալիրի մասնաճյուղ է:
 3. Դպրոցի ղեկավարին (տնօրենին) կրթահամալիրի գործադիր տնօրենի (այսուհետ՝ Տնօրեն) ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ):
 4. Դպրոցն իրավաբանական անձ չէ, չունի առանձին հաշվեկշիռ և բանկային հաշիվ:
 5. Դպրոցը կրթահամալիրի կողմից լիազորված է իրականացնելու կրթահամալիրի գործունեության առարկայից, նպատակներից և խնդիրներից բխող գործունեություն:
 6. Դպրոցի կանոնադրությունը և դրանում փոփոխությունները Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է Խորհուրդը:
 7. Դպրոցն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ԿԳՆ սահմանած օրենքներով կրթահամալիրի և Ավագ դպրոցի կանոնադրություններով:
 8. Դպրոցի գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Ա. Բաբաջանյան 25:
 9. Դպրոցը կարող է ունենալ չկոդավորված կնիք, ձևաթուղթ և խորհրդանիշ:
 10. Դպրոցը ունի էլեկտրոնային կայք` http://highschool.mskh.am/, որը գործում է որպես դպրոցի պաշտոնական տեղեկատվական, զանգվածային լրատվական միջոց և սոցիալական ցանց, ներառում է դպրոցի էլեկտրոնային մատենավարությունը, բլոգային ուսուցման համակարգը՝ մանկավարժական աշխատողների, սովորողների, ակումբների, խմբերի բլոգները, կրթահամալիրի աշխատողների, սովորողների, ծնողների փոստային համակարգը։
 11. Դպրոցը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է համագործակցել տեղական, օտարերկրյա կրթական հաստատությունների և կազմակերպությունների հետ:
 12. Դպրոցում չեն թույլատրվում քաղաքական և կրոնական կազմակերպությունների ստեղծումն ու գործունեությունը:

 

 1. ԴՊՐՈՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՆ
 2. Դպրոցի գործունեության առարկան 9-12-րդ դասարաններում հանրակրթական, հատուկ (այդ թվում` առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած երեխաների) հեղինակային, լրացուցիչ կրթական ծրագրերի իրականացումն է:
 3. Դպրոցի գործունեության նպատակներն են`
 • ազգային դպրոցի հարուստ ավանդույթների վերածնունդը, առաջավոր կրթական, այդ թվում` կրթահամալիրի հետազոտող մանկավարժների մշակած մոտեցումների ներդրում.
 • Հեղինակային կրթական ծրագրի մոդելի ընդլայնում, տարածում, առաջավոր մանկավարժության փորձի, կրթահամալիրի հետազոտող դասավանդողների մշակումների ներդրում:
 • սովորողների (այդ թվում` առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած) ներդաշնակ ու բնական զարգացման համար մանկավարժական–հոգեբանական, սոցիալական անհրաժեշտ միջավայրի ապահովում:
 1. Դպրոցի խնդիրներն են.
 • կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրի մշակումը, կիրառումը, տարածումը. – սա տարել էի նպատակի մեջ
 • դպրոցի, կրթահամալիրի հնարավորությունների օգատագործմամբ յուրաքանչյուր սովորողի (այդ թվում` առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած երեխայի) ընդունակությունների դրսևորման և զարգացման պայամնների ապահովումը.- սա արդեն նպատակում կա
 • ընդհանուր ներառական կրթության ապահովում.-սա էլ կա նպատակում, կարծում եմ արժե կրճատել
 • սովորողի և աշխատողի ինքնուրույնության, նախաձեռնողականության ու անհատական պատասխանատվության առավելագույն մակարդակի ապահովում.
 • Ուսումնական կենտրոններում, լաբորատորիաներում կազմակերպել արտադրութամբ ուսուցում
 • ֆիզիկական և մեդիա կրթական բաց միաջավայրի ապահովում
 • կրթության սուբյեկտների միջև իրական ու լիարժեք հաղորդակցության ապահովում` ժամանակակից տեղեկատվական ու հրատարակչական տեխնոլոգիաների ու միջոցների օգտագործմամբ.
 • սովորողի լրացուցիչ կրթության կազմակերպում:

 

III. ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

 1. Դպրոցի կառուցվածքը Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է Խորհուրդը: Իր կանոնադրական նպատակները և խնդիրները լուծելու համար դպրոցը ստեղծում է ուսումնական արհեստանոցներ, լաբորատորիաներ, ակումբներ, կաբինետներ:
 2. Դպրոցում գործում են 9-12-րդ դասարաններ:
 3. Դպրոցում իրականացվող կրթական ծրագիրը կրթահամալիրում իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրի (այսուհետ`կրթական ծրագիր) ենթածրագիրն է:
 4. Ուսումնական աշխատանքները կազմակերպվում են կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի, ուսումնական ժամանակացույցի, դպրոց ուսումնական օրացույցի, դպրոցի ուսումնական պլանի, առանձին սովորողների անհատական ուսումնական պլանների և դասացուցակների հիման վրա:
 5. Ուսուցումը կազմակերպվում է խմբով` դասարան, սովորողների ընտրությամբ դասընթացի խումբ, սովորողների նախասիրությունների զարգացման ակումբ, երգչախումբ: Խմբերում սովորողների թիվը որոշվում է կրթահամալիրի ծախսերի նախահաշվով ամրագրված ցուցանիշների համաձայն:
 6. Խմբային ուսուցումը կազմակերպվում է  դասերի, ակումբային պարապմունքների, ուսումնական նախագծերի, ուսումնական-հայրենագիտական ճամփորդությունների, ճամբարների, ստեղծագործական հավաքների, համերգների, ցուցահանդեսների, ներկայացումների (ուսումնական պարապմունքներ) ձևով:
 7. Դպրոցում կիրառվում են առկա, հեռավար, առցանց, տնային ուսուցման ձևեր`սովորողին տալով պահին, պայմաններին համապատասխան ձևն ընտրելու հնարավորություն:
 8. Սովորողի ընտրությամբ գործունեության պարապմունքները կազմակերպվում են կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոններում, արհեստանոցներում, արվեստանոցներում:
 9. Սովորողը դպրոց ընդունվում է կրթահալիրում սահմանված կարգով:
 10. Լրացուցիչ կրթական ծրագիրն ուղղված է սովորողի կրթական պատվերի կատարմանը: Լրացուցիչ կրթական ծրագիրը բաղկացած է դասընթացներից, որոնք, որպես ծառայություններ` իրականացվում են ուսումնա-արտադրական արհեստանոցներում, լաբորատորիաներում, ակումբներում, կաբինետներում: Սովորողը լրացուցիչ կրթությունը կարող է իրականացնել կրթահամալիրից դուրս:
 11. Դպրոցում ուսուցման լեզուն գրական հայերենն է:

 

 1. ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
 2. Դպրոցի ընթացիկ ղեկավարումը իրականացնում է ղեկավարը:
 3. Դպրոցում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման նպատակով ձևավորվում են խորհրդակցական մարմիններ` մանկավարժական խորհուրդ, սովորողների խորհուրդ, ծնողական խորհուրդ:
 4. Մանկավարժական, սովորողների, ծնողական խորհուրդները իրենց գործունեությունը կարող են ծավալել նաև վիրտուալ միջավայրում։
 5. Դպրոցի տնօրենը`
 • կազմակերպում և ղեկավարում է դպրոցի ընթացիկ գործունեությունը.
 • Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում դպրոցի զարգացման ծրագիրը.
 • մասնակցում է Խորհրդի, կրթահամալիրի վարչական խորհրդի, մասնաժողովի նիստերին, մանկավարժական ակումբի.
 • ղեկավարում է դպրոցի մանկավարժական խորհրդի աշխատանքները.
 • նպաստում է սովորողների խորհրդի և ծնողական խորհրդի աշխատանքներին.
 • ապահովում է դպրոցի ենթակայքի աշխատանքը.
 • մասնակցում է դպրոցի աշխատողի անհատական աշխատաժամանակի կազմման աշխատանքին և այն ներկայացնում Տնօրենի հաստատմանը.
 • ապահովում է դպրոցում կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների (այսուհետ՝ Կանոններ), աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության կանոնների պահպանումը.
 • նշանակում է դպրոցի կաբինետների,արհեստանոցների, լաբորատորիաների ղեկավարներին.
 • կազմակերպում է սովորողների ընդունելությունը դպրոց.
 • սովորողի և նրա օրինական ներկայացուցչի (ծնողի) հետ, կրթահամալիրում սահմանված կարգով, կնքում է ուսումնառության պայմանագիր.
 • կազմավորում է դպրոցի ուսումնական խմբերը.
 • հաստատում է դպրոցի դասացուցակը և դրա փոփոխությունները.
 • ուսումնական պլանին համապատասխան ապահովում է կրթական ծրագրի իրականացումը, կրթական գործընթացի կազմակերպումը.
 • առողջական վիճակի պատճառով ժամանակավորապես հաճախել չկարողացող կամ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողի համար, սահմանված կարգով, կազմակերպում է հեռավար, առցանց կամ տնային ուսուցում.
 • կրթահամալիրում սահմանված դեպքերում և կարգով կազմակերպում է սովորողի ուսուցումը հեռավար ձևով.
 • ստեղծում է սովորողի և աշխատողի առողջության, հիգիենայի, սննդի, հանգստի,    ֆիզիկական    և    հոգևոր զարգացման համար    անհրաժեշտ    պայմաններ.
 • վերահսկողություն է իրականացնում սովորողների սննդի, դասավանդման բովանդակության, սովորողների գիտելիքների յուրացման որակի, նրանց վարքի, արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպման, սովորողի կողմից իր աշխատանքային պարտականությունների կատարման նկատմամբ.
 • հետևում է պարտադիր գործածության երաշխավորված փաստաթղթերի  վարմանը և պահպանմանը.
 • ապահովում է պայմաններ սովորողների ընտրությամբ գործունեության համար.
 • ապահովում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքը.
 • ներկայացնում է դպրոցի գործունեության կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունները.
 • օրենքով սահմանված կարգով կրում է  պատասխանատվություն օրենքների, հիմնադրի, նախարարության, Խորհրդի, կրթահամալիրի Տնօրենի որոշումների,  այլ իրավական ակտերի և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ  պատշաճ կատարելու համար.
 • կազմակերպում է սովորողի արտադրությամբ ուսուցումը.
 • կատարում է Տնօրենի հանձնարարություններ.
 • դպրոցի ղեկավարի բացակայության դեպքում, կրթահամլիրի Տնօրենի  որոշման (կարգադրություն, հրաման) համաձայն, նրա լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ:
 1. Մանկավարժական խորհուրդը կազմավորվում է դպրոցում աշխատող բոլոր մանկավարժական աշխատողներից, կրթահամալիրի այլ մանկավարժական աշխատողներից: Մանկավարժական խորհուրդը քննարկում է՝
 • Դպրոցի զարգացման ծրագիրը և երաշխավորում է այն խորհրդի հաստատմանը.
 • ուսումնական պլանները
 • ուսուցման բովանդակության, սովորողների ուսումնառության որակի, նրանց հետ տարվող արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպման հարցերը. մանկավարժական խորհրդի նիստերի օրակարգը նիստից երեք օր առաջ տեղադրվում է mskh.am կայքում.
 • քննարկում է առանձին սովորողի անհատական հարցը
 • մանկավարժական խորհրդի նիստերը բաց են.
 1. Դպրոցի ծնողական խորհուրդը կազմավորվում է սովորողների ծնողներից:
 2. Ծնողական խորհուրդը կարող է գրանցվել որպես հասարակական կազմակերպություն և իր գործունեությունը կազմակերպել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 3. Կանոնադրությամբ սահմանված նպատակների իրագործման համար դպրոցի ծնողական խորհուրդը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է իրականացնել այլ լիազորություններ:
 4. Դպրողի սովորողների խորհուրդը դպրոցի բոլոր սովորողներն են, ովքեր ընտրում են կրթահամալիրի խորհրդի երկու անդամի
 5. Դպրոցի գրասենյակի ղեկավարին աշխատանքի է նշանակում Տնօրենը`  դպրոցի տնօրենի հետ խորհրդակցելով: Գրասենյակի ղեկավարի գործունեությունը կարգավորվում է պաշտոնական հրահանգով:
 6. Դպրոցի տնօրենի ներկայացմամբ Տնօրենը տվյալ ուսումնական տարվա համար նշանակում է դպրոցի կազմակերպիչներ:
 7. Կազմակերպիչը կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատող է, ով պատասխանատու է դպրոցի` իրեն ամրակցված սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման համար:Կազմակերպիչի գործունեությունը կարգավորվում է պաշտոնական հրահանգով:

 

 1. ԴՊՐՈՑԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
 2. Տնօրենը կրթահամալիրին օգտագործման հանձնված և կրթահամալիրի սեփականություն հանդիսացող տարածքներից, գույքից ամեն տարի դպրոցին օգտագործման է հանձնում տարածք, գույք, միջոցներ:
 3. Դպրոցի տնօրենը պատասխանատու է դպրոցին հանձնված տարածքների, գույքի, սարքերի նպատակային օգտագործման և պահպանման համար:
 4. Դպրոցի ֆինասական միջոցները գոյանում են պետության բյուջետային ֆինանսական հատկացումներից, սովորողների ուսումնառության պայմանագրով որոշված լրավճարներից, լրացուցիչ կրթական ծառայությունների վճարներից, բարեգործական, նպատակային ներդրումներից, օրենքով թույլատրված այլ աղբյուրներից:
 5. Դպրոցի ֆինանսական հաշվառումը կատարում է կրթահամալիրի հաշվապահությունը:

 

 1. ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԸ, ՍՈՎՈՐՈՂԸ
 2. Դպրոցում դասավանդողը կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատող է: Դասավանդող կարող է ընդունվել կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողի պաշտոնի նկարագրությամբ որոշված պահանջներին բավարարող մասնագետը` Խորհրդի որոշած հրապարակային ընտրության կարգով:
 3. Դպրոցում աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, Կանոններով, աշխատողի պաշտոնի նկարագրությամբ, աշխատանքային պայմանագրով:
 4. Դպրոցի սովորողի իրավունքները և պարտականությունները սահմանվում են օրենքով, Կանոններով, ուսումնառության պայմանագրով:
 5. Դպրոցի սովորողը պատասխանատվություն է կրում Կանոններով, ուսումնառության պայմանագրով իր պարտականությունների կատարման համար:
 6. Դպրոցը, սահմանված կարգով, կարող է միակողմանի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին տասն օր առաջ տեղյակ պահելով սովորողին, ծնողին` նրա և դպրոցի միջև կնքված պայմանագրային դրույթները սովորողի կամ ծնողի կողմից չպահպանվելու դեպքում:

 VIII. ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

 1. Դպրոցը վերակազմակերպվում կրթահամալիրի Տնօրենի հիմնավորված առաջարկով` Խորհրդի որոշմամբ:
 2. Դպրոցը կարող է լուծարվել հիմնադրի որոշմամբ:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.